Rizsas doelgroep

JONGEREN:

Rizsas is er voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die geen aansluiting meer vinden binnen het reguliere onderwijs.

  Dit kan om zeer diverse redenen, bijvoorbeeld:

-jongeren die verbonden zijn met de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdzorg, bijvoorbeeld met een ernstige gedragsproblematiek;

-jongeren die zich nergens welkom voelen omwille van persoonlijke beperkingen;

-jongeren die het zeer moeilijk hebben met aanvaarding van gezag of regelgeving;

-jongeren die zich uitgesloten weten omwille van pestgedrag;

-jongeren die terug zin in het leven zoeken en zich als persoon aanvaard en gerespecteerd willen voelen;

-jongeren die langs Rizsas een gepaste aansluiting vinden in een POT-programma (Persoonlijk Ontwikkelings Traject)

De aanpak in Rizsas is evenwel niet gericht op een welbepaalde problematiek maar gaat er van uit dat elke persoon uniek is, complex en “onvatbaar” en  zoals iedereen op zoek naar een gelukkige plaats in onze samenleving.  In deze zin levert Rizsas een fundamentele bijdrage aan het recht op leren en groeikansen voor jongeren.

Rizsas is groepswerk, leren samen leven, zich als persoon leren ontwikkelen in respect tot de andere. Jongeren, begeleiders en vrijwilligers werken in Rizsas samen rond ieders verlangen.

In Rizsas kunnen jongeren de nodige tijd of rust vinden om zelf aansluiting te zoeken bij eigen mogelijkheden en talenten.

Met sommige jongeren, ouder dan 18 werkt Rizsas verder samen in een vrijwilligersstatuut, of bijvoorbeeld als “art.60-er”, of in het kader van een jongeren tewerkstellingsprogramma.

Per schooljaar werkt Rizsas voor ongeveer 40-45 adolescenten. Er is dagelijks plaats voor een groep tot  maximum 16 jongeren. Er is een wachtlijst tot 25 jongeren.

AANMELDING

In principe gebeurt de aanmelding voor een nieuwe jongere in Rizsas door de vzw Leerrecht. Leerrecht onderzoekt met de jongere vooraf welke oplossing voor hem/haar,  in onze regio de beste keuze kan zijn. In onze provincie zijn diverse mogelijkheden,  zowel gericht op een individuele begeleiding als in “klasverband”.  Elke school of CLB kan voor een jongere bij Leerrecht aankloppen.

Voor jongeren die vanuit het deeltijds onderwijs een POT-programma volgen vanuit de vzw Arktos is er in Rizsas geen aanmelding via Leerrecht vereist.  Het POT-team bekijkt per jongere of de Rizsaswerking een aangewezen oplossing kan bieden.

Rizsas biedt ook een specifiek antwoord op de vraag van de Provincie Vlaams-Brabant rond dagbesteding bij crisisopvang. Dit kan gedurende maximum 1 week en gebeurt in samenwerking met de vzw Huize Levensruimte uit Averbode.

 
FacebookTwitterLinkedin