Met de steun van
de Vlaamse overheid en
de provincie Vlaams Brabant

"Als lid van vzw Leuven 2030 
draagt De Wissel vzw bij aan een
gezonde, leefbare en klimaat-
neutrale toekomst voor Leuven."

Visietekst Time-out

Verschillende erkende initiatiefnemers in de Bijzondere Jeugdzorg hebben de handen ineengeslagen om in een overleg over Time-Out te treden. Met de uitwerking van dit initiatief beogen de initiatiefnemers bij te dragen tot de verderzetting van een hulpverlening, daar waar deze dreigt vast te lopen.

Download PDF: Time Out - visietekst (14 kB)

De essentie van een Time-Out in de sport is het spel tijdelijk te onderbreken om nadien verder te gaan. Een Time-Out in een begeleidingsrelatie is dus een tijdelijke verwijdering van de betrokken jongere uit de voorziening in het kader van een mogelijk vastlopen van een begeleiding, waarbij jongere en voorziening het engagement aangaan na deze periode verder samen te werken.

Dit middel drukt het geloof uit dat een tijdelijk onthemen uit de residentie een accuraat middel kan zijn om de begeleiding van de jongere op langere termijn verder te zetten. In concreto zal de voorziening zich onherroepelijk engageren tot een wederopname. De jongere van zijn kant heeft de wens hebben om bij betreffende voorziening verder begeleid te worden en zal akkoord gaan met deze stap. Het mogelijk vastlopen van een begeleiding, aangevoeld door de voorziening, kan verschillende oorzaken hebben. Vanuit de voorziening kan men constateren dat de draagkracht van voorziening en/of context tijdelijk niet voldoende is omwille van het specifieke geescaleerde problematische gedrag van de jongere.

De voorziening kan van oordeel zijn dat zij geblokkeerd zit in haar hulpverleningsproces en geen evolutie of perspectief meer ziet. Een Time-Out kan eveneens sanctionerend zijn : een tijdelijke verwijdering is noodzakelijk omdat het gedrag van de jongere onaanvaardbaar is. De jongere kan eveneens om een Time-Out verzoeken. Vanuit zijn beleving kan hij de nood uitdrukken om tijdelijk afstand te nemen.

Aldus is in elke Time-Out een rustmoment als een reflectiemoment vervat. De Time-Out dient van beperkte duur te zijn : de hulpverleningsrelatie blijft bij de plaatsende voorziening liggen. Meerdere Time-Outs zijn evenwel mogelijk, voor zoverre evolutie in de begeleiding herkend kunnen worden door beide partijen.

FacebookTwitterLinkedin