De Shelter

OP PAD MET JONGE GEZINNEN

CIG De Shelter

Na een opstartfase van negen maanden in 2012 mag De Shelter zich sinds 1 januari 2013 een Centrum voor Integrale Gezinszorg noemen. Dit samenwerkingsinitiatief van de vzw’s De Wissel, Amber en Monte Rosa is gericht op jonge kwetsbare ouders en zwangere jongeren. De jongeren zijn bij aanmelding jonger dan 25 jaar, verblijven in het arrondissement Leuven en hebben nood aan steun bij het combineren van de eigen ontwikkeling als jongere met een goede start in het ouderschap (zorg, hechting, ontwikkelingsstimulering).

Eigen aan De Shelter is dat we bewust niet gaan doen wat anderen al doen. We willen verbindend zijn voor initiatieven over sectoren heen, op organisatieniveau en in de concrete trajecten. We werken samen met de steunfiguren van de jonge ouders en met de bestaande hulp- en dienstverlening in de regio. Afstemming over diensten heen is een belangrijk onderdeel van ons begeleidingsaanbod. Op organisatieniveau krijgt deze afstemming vorm in een sector-overschrijdende adviesgroep. Op casusniveau in trajecttafels en in het aanbod om expertise te delen.
Wij gaan een volhardend engagement aan. Door een trajectbegeleiding bieden we enkele jaren continuïteit in het zoeken naar gepaste steun. De Shelter kan een begeleiding starten van bij de start van de zwangerschap tot het kindje 2,5 jaar is. We laten de regie van het traject maximaal bij de jonge ouder.
Momenteel begeleiden we 10 gezinnen aan huis (mobiele contextbegeleiding) en bieden we voor 5 minderjarigen een verblijf met begeleiding. De begeleiding is flexibel. De begeleiding én elk begeleidingscontact is zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Ook het aantal begeleidingscontacten ligt niet vooraf vast, maar hangt af van de nood aan aanvullende steun.
Als er in de toekomst extra financiële middelen zijn, willen we het begeleidingscontinuüm aanvullen met bijkomende modules waaraan in de regio nog nood is.

Jongere en jonge ouder
De Shelter vertrekt van de eigen krachten en van de vraag van de jonge ouders en hun netwerk. We begeleiden hen vanuit twee sporen: als jongere en als jonge ouder.
Kwetsbare jonge ouders hebben, naast de eigen krachten en de bestaande hulp, vaak nood aan extra steun. Via de trajectbegeleiding geven we informatie over welk ondersteuningsaanbod (van buiten en binnen De Shelter) aansluit bij hun vragen en behoeften. We ondersteunen hun keuzes en ze behouden zelf de regie over hun hulptraject.
Naast de focus op het ouderschap, houden we in de Shelter de eigen ontwikkeling van de jongere als tiener en als jongvolwassene vast. We hebben aandacht voor de thema’s en levensterreinen die eigen zijn aan hun ontwikkelingsfase. We denken hierbij o.a. aan school of andere dagbesteding, vrije tijdsbesteding, het verlangen naar autonomie, de wisselende balans van zelfstandigheid/ afhankelijkheid, de verbondenheid met hun eigen ouders en hun vrienden, ... 
De Shelter kan beschouwd worden als een versterkende draaischijf op meerdere domeinen:
de ontwikkeling van de jongere als jongere
de start van het ouderschap (in welke vorm ook)
installeren van steun vanuit de context
verbindend tussen alle relevante actoren, professioneel en niet-professioneel
zoeken naar gepaste steun door professionele hulpverlening, met zo lang als mogelijk regie bij de jonge ouders
zelf aanbieden van modules die in de regio nog ontbreken

Begeleidingsproces
Het proces is gericht op een stapsgewijze, gerichte verandering in de richting van de doelen voor de eigen ontwikkeling of in de richting van een goede start als ouder. De gezinsleden – met steun van hun netwerk - houden in elke begeleidingsmodule de regie over hun leven. De Shelter neemt de verantwoordelijkheid niet over. De gezinsleden kiezen aan welke doelen zij gaan werken én ze kiezen– als er professionele hulp nodig is - de werkvormen, over sectoren heen.
Als gezinsleden geen veranderingswens hebben in situaties waarin de veiligheid, de basisbehoeften en/of de ontwikkelingsbehoeften van een kind in het gedrang zijn, gaat de begeleider actief een inbreng doen in de regie. Hij brengt de maatschappelijke grenzen ter sprake, stelt doelen voor en houdt deze als prioriteit op de begeleidingsagenda. Hij streeft hierbij steeds naar partnerschap met de gezinsleden en hun netwerk. De begeleider motiveert en stimuleert de gezinsleden en hun netwerk om de veiligheid te verhogen en om in de basisbehoeften/ontwikkelingsbehoeften van het kind te gaan voorzien. Op die manier legt de begeleider de regie zoveel mogelijk terug bij de gezinsleden en hun netwerk. Als de gezinsleden en het netwerk echter niet kunnen worden gemotiveerd om nu en in de toekomst in te staan voor de veiligheid en basisbehoeften/ontwikkelingsbehoeften van het kind, wordt nieuwe steun gezocht, waar nodig ook binnen een gedwongen kader. We houden rekening met maatschappelijke minimumverwachtingen voor zorg en veiligheid van het kindje en van de jonge ouder.
De jonge ouder(s) zijn onlosmakelijk verbonden met hun eigen kind en hun eigen context, gezin, familie, vrienden, leefomgeving, buurt, streek… De jongere én hun kindje (blijven) verbinden met hun eigen krachten én met hun ‘context’ is tegelijk vertrekpunt en doelstelling van onze hulpverlening.

 
FacebookTwitterLinkedin